Vznik rašeliniště 


Před 13 000 až 14 000 lety pokrývala krystalické hřbety Českého masivu nezalesněná tundra. Vrby, trpasličí a keřové břízy prostoupené společenstvími rostlin bohatými na ostřice a byliny a také porosty různých druhů pelyňku vytvářely mozaiku na tehdejších suchých půdách. I když v Liebenau nebyly v době würmského glaciálu oproti Bavorskému lesu žádné lokální ledovce, přesto poukazují zvětraliny rozdrceného štěrku a přeskupování působením půdního mrazu na vlivy klimatu v době ledové. O dalším vývoji si můžeme číst jako v historické knize, protože v průběhu růstu rašeliniště se do vrstev rašeliny ukládaly pyly příslušných období: Opětovné zalesňování lemu rašeliniště začalo před přibližně 12 000 lety břízami a borovicemi – nejdříve pravděpodobně klečí, později se zvýšením hranice lesa borovicí lesní. Rašeliniště samotné vzniklo v jakési bažinaté pánvi v oblasti zadržování spodní a povrchové vody. Fázi jezera ve formě slatiniště, která je většinou pro vrchoviště typická, není tedy možné pro Tannermoor prokázat. Do vzniklé bažiny s vysokými ostřicemi se brzy dostal rašeliník, takže tato bažina přešla brzy do podoby vrchoviště. Po době ledové vytlačily smrky do té doby převládající porosty borovice lesní a břízy. Díky tomu přechází přechodová rašelina se suchopýry do vrchovištního pokryvu s rašeliníky. Přibližně v době 6 500 let před naším letopočtem pronikly do Horního Rakouska buky a jedle a vytvořily rozsáhlé smíšené lesy. Hlavní přírůstek pokryvu vrchoviště nastal v době, která pak následuje. Takové vrchovištní pokryvy nad mineralizovaným podložím se označují jako „vrchoviště vzniklá na mokřadech“.

„Detektivní práce na základě pylu z květů“

 

Pylová analýza: Vrstva rašeliny na rašeliništích představuje archiv dějin vegetace. Organický materiál, který se ukládá v tělese rašeliny, nemůže zetlít. Při pylové analýze se odebere jádro vrtu podloží a zkoumá se z hlediska četnosti druhů pylů. Díky tomu je možné přijímat závěry o výskytu rostlin a klimatu. Pro přibližně 8 m mocnou vrstvu rašeliny z oblasti Tannermoor provedl takové určení pylů Sigmar Bortenschläger v roce 1969. Nesmrtelní 

 

Pro růst vrchoviště jsou rozhodující mechy, především druhy rašeliníku. Vrcholek lodyžky stále přirůstá, zatímco na spodku postupně odumírá. Špička výhonku přitom obsahuje chlorofyl. Odumřelé buňky slouží později jako úložiště vody – tzv. hyalinní buňky. Mohou přijímat vodu v násobcích své hmotnosti a ukládat ji. 

 

Pod vodou se organická substance obtížně odbourává, takže kysličník uhličitý zůstává uložen. 

 

Mechy mají schopnost zakyselovat své okolí v důsledku „iontové výměny“, a proto vytlačují jiné rostliny a rozšiřují svou nadvládu. 

 

(Foto: Sphagnum capillifolium - rašeliník ostrolistý)