Co dělat pro ochranu rašelinišť

V Rakousku vymizelo od začátku industrializace 90 procent ploch rašelinišť. V Horním Rakousku byla ztráta ještě dramatičtější. Ale také ze zbylých rašelinišť je nyní jen malá část nedotčená či blízká přírodě. Ochrana rašelinišť je tak příkazem doby. Ochrana rašelinišť se týká nás všech. Níže uvedená opatření jsou chápána jako jejich souhrn. Další nápady a doplnění jsou vítány!

 

Mezinárodní úroveň 

 • podpora trvale udržitelného zemědělství 
 • rozsáhlé zahrnutí ochrany půdy rašelinišť do SZP (společné zemědělské politiky) 
 • ustanovení o skončení těžby rašeliny v mezinárodních souborech pravidel, podpora náhrady za rašelinu 
 • respektování ochrany rašelinišť v zahraničním obchodu a oblasti ZRS (zahraniční rozvojové spolupráce) 

Národní úroveň

 • udržení stávajících rašelinišť
 • obnova přirozených rašelinišť
 • vývoj účinného a pro země závazného právního rámci pro ochranu rašelinišť
 • podpora vědy v oblasti výzkumu rašelinišť a trvale udržitelného využití mokřadů a rašelinišť
 • aktivní zahrnutí ochrany rašelinišť do klimatické strategie
 • práce s veřejností

 Úroveň spolkových zemí 

 • další rozvíjení ochrany rašelinišť 
 • zahrnutí ochrany mokřadů a rašelinišť 
 • propojení rašelinišť a mokřadních ploch prostřednictvím realizace odpovídajícího propojeného systému biotopů 
 • opětovné zamokření (bývalých) ploch rašelinišť 

Obecní úroveň 

 • usilovat i o mapování také malých rašelinišť a mokřadních ploch („katastr rašelinišť“) a jejich zachování 
 • vyhnout se výrobkům z rašeliny na komunální úrovni 

Individuální úroveň

 •  osvojit si vědomosti o rašeliništích
 • zasazovat se o zachování rašelinišť
 • chránit malá rašeliniště! Ze strany zemědělců: udržovat zamokření, zabránit vpravování hnojiv, trvalá péče; ze strany občanů: pomoc při péči o malá rašeliniště
 • vyhýbat se výrobkům s rašelinou pocházející z rašelinišť (např. zemina ke květinám, balení rašeliny atd.)
 • při návštěvách rašelinišť dodržovat pravidla správného chování